INTEGRITETSPOLICY

Denna integritetspolicy sätter upp riktlinjerna för hur behandling av personuppgifter samt användning av cookies hanteras inom Nestlé.

Personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter är Nestlé SA För mer information om vad detta innebär, se under rubriken ”Vilka termer har specifik juridisk betydelse i den här sekretesspolicyn (de anges med versaler; det enda undantaget är "personuppgifter" eftersom det begreppet används så ofta)?”

Vilka personuppgifter samlar Nestlé in via webbplatsen och hur går det till?

Vi samlar endast in personuppgifter som du väljer att uppge eller sådana som vi behöver för att kunna tillhandahålla och förbättra vår tjänst. Vi samlar in följande personuppgifter: namn, postadress och e-postadress, telefonnummer, samt uppgifter via cookies; såsom användarvanor, vilken anslutning du använder och vilken dator du har.Du kan vara säker på att Nestlé vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda de personuppgifter, som du uppger.

Hur skyddar Nestlé personuppgifterna?

Nestlé vidtar alla nödvändiga försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Det är endast behörig personal inom Nestlé-koncernen och från tredjepartsföretag (exempelvis tjänsteleverantörer) samt behörig personal från våra samarbetspartners (som är bundna av kontrakt att inte röja informationen) som har tillgång till dina personuppgifter. Alla Nestlé-anställda som har tillgång till personuppgifterna måste följa Nestlé-koncernens sekretesspolicy och samtliga anställda från tredjepartsföretag har i kontrakt förbundit sig att inte röja eller vidarebefordra uppgifterna. Tredjepartsföretagen är dessutom bundna av kontrakt som stipulerar att personuppgifterna måste skyddas. Nestlé upprätthåller en säker IT-miljö och har vidtagit nödvändiga åtgärder för att säkra datorerna och nätverket från obehörigt intrång (från hackare).

Vad använder Nestlé personuppgifterna till?

Personuppgifterna används i syfte att tillhandahålla våra produkter och tjänster samt för marknadsföring av Nestlés samtliga produkter och tjänster. De används dessutom för att administrera våra tjänster och ge support för och ta emot feedback om dessa, samt för att skydda mot intrång, lagöverträdelser eller kontraktsbrott.

Vidarebefordrar Nestlé uppgifterna och i så fall till vem och varför?

Om inte du uttryckligen har gett oss tillstånd kommer Nestlé aldrig att vidarebefordra personuppgifter till tredjepartsföretag som har för avsikt att använda dessa i direktmarknadsföringssyfte.

För Nestlés policy om (i) direktmarknadsföring via e-post, (ii) är din rätt att när som helst be Nestlé att inte kontakta dig via e-post i marknadsföringssyfte samt (iii) din rätt att ta bort personuppgifter från våra datorer, se fråga 8 – Internetmarknadsföring – Vad är skräppost och hur förhåller sig Nestlé till skräppost? samt fråga 5 – Hur kan du ta reda på vilka personuppgifter som du har uppgett och kontrollera, ändra eller ta bort dessa?.

Nestlé kan vidarebefordra personuppgifterna till andra företag som ingår i Nestlé-koncernen. Nestlé kan även vidarebefordra dina personuppgifter till Tredje part, men endast i följande fall:

• Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till Tredje part (exempelvis vår Internetleverantör) som hjälper oss administrera den här webbplatsen. Vissa av våra affärspartners kan vara lokaliserade i andra länder än det land som du besökte webbplatsen från. Vår huvudsakliga tjänsteleverantör finns i USA. Se fråga 6 – "Till vilka länder skickas dina personuppgifter och varför?" Säkerhetskraven för Tredjepartsföretagen är lika höga som för Nestlé. Företagen är dessutom, då det är nödvändigt, bundna av kontrakt som stipulerar att de måste skydda personuppgifterna och endast får använda sig av eller behandla dessa på Nestlés begäran.

• Vi kan också vidarebefordra dina personuppgifter till statliga myndigheter och polisväsende om vi är ålagda att göra detta enligt gällande lag; eller om vi i god tro bedömer att sådana åtgärder rimligtvis är nödvändiga för att följa rättslig process; för att besvara rättsliga krav eller åtgärder; eller för att skydda Nestlé-koncernens, dess kunders eller allmänhetens intressen.

• Om det skulle inträffa att någon Nestlé-verksamhet köps upp kan det i undantagsfall hända att vi kan komma att vidarebefordra dina uppgifter till den potentiella köparen, men detta gäller endast under förutsättning att vi (i) via kontrakt har sörjt för att informationen förblir skyddad samt att (ii) Nestlé inte bryter mot gällande lagstiftning när informationen överförs.

Hur kan du ta reda på vilka personuppgifter som du har uppgett och kontrollera, ändra eller ta bort dessa?

I flera länder (däribland Sverige) har du rätt att begära registerutdrag som visar alla dina lagrade personuppgifter. I vissa länder kan en mindre avgift behöva betalas för detta. Du kan också få dina personuppgifter borttagna, rättade eller reviderade. För att begära registerutdrag eller justering av personuppgifter, skicka e-mail till [email protected]

Till vilka länder skickas dina personuppgifter och varför?

Nestlé är ett världsomspännande företag och uppgifterna kan skickas över nationsgränser.De kan skickas till länder som har strängare eller mindre rigorös dataskyddslagstiftning än det land varifrån du skickade uppgifterna. Uppgifterna kan vidare överföras mellan olika företag som ingår i Nestlé-koncernen och är lokaliserade i olika länder. Nestlé vidtar lämpliga åtgärder för att bibehålla säkerheten både när uppgifterna förs över och när de tas emot.

Servern som tillhandahåller webbplatsen kan finnas i ett annat land än det du befinner dig i. Våra huvudservar som används för de flesta Nestlé-webbplatser finns i USA. Företaget som tillhandahåller servrarna är via kontrakt förpliktigat att skydda uppgifterna. Kontraktet stipulerar bland annat att företaget endast följer Nestlés förhållningsorder och fortlöpande vidtar de tekniska åtgärder som krävs för att uppgifterna ska förbli skyddade.

COOKIES ("spårningsteknik") – Hur använder sig Nestlé av cookies och varför?

Nestlé använder spårningsteknik i form av cookies för att samla in uppgifter om sådant som webbläsare, operativsystem, länkande sidor, sidnavigering, ISP-domän mm Syftet är att bilda sig en uppfattning om hur besökarna använder webbsidan. Tack vare cookies kan vi anpassa sidan efter dina behov.

Uppgifter som samlas in från cookies sparas på ett sätt så att det inte går att avgöra vem uppgifterna kommer ifrån. Dessa uppgifter kan endast vidarebefordras till företag inom Nestlé-koncernen eller till noggrant utvalda Tredjepartsföretag. De kommer inte att användas för oönskad kommunikation.

Ditt namn lagras inte i de cookies som finns på din dator, men däremot din IP-adress. När du har avslutat din session är uppgifterna i dina cookies inte längre tillgängliga för Nestlé.

Det går att ställa in om och hur cookies ska användas i din webbläsare. Du kan till exempel ange att webbläsaren ska ge dig en varning när du besöker sidor med cookies eller helt stänga av funktionen. Tänk dock på att du kanske inte kan använda dig av alla funktioner om du stänger av cookies. Mer information finns i hjälpen till din webbläsare. Du kan använda de flesta sidorna på Nestlés (och andras) webbplatser även utan cookies. Tänk på att du måste ställa in hur cookies ska hanteras i webbläsaren på alla datorer som du använder för att gå ut på Internet.

Internetmarknadsföring – Vad är skräppost och hur förhåller sig Nestlé till skräppost?

Med skräppost menas oönskade e-postmeddelanden som skickas i marknadsföringssyfte utan att du har gett företaget ditt tillstånd.

Nestlé skickar inte ut skräppost. Nestlé använder inte de personuppgifter som du uppger (exempelvis e-postadressen) för direktmarknadsföring eller för att ta kontakt med dig på annat sätt, såvida du inte har lämnat ditt uttryckliga tillstånd. Detta kallas för ja-krav och är motsatsen till negativ avtalsbindning.

Nestlé vidarebefordrar aldrig personuppgifter till Tredjepartsföretag utanför Nestlé-koncernen som avser att använda dessa i syfte att skicka skräppost.

På Nestlés webbsidor kan du ange om du vill ta emot marknadsföring via e-post. I varje e-postmeddelande som skickas från Nestlé finns anvisningar om hur du gör om du inte vill ha fler e-postmeddelanden med marknadsföringsinnehåll.

Om du misstänker att du har fått skräppost från ett företag i Nestlé-koncernen bör du omedelbart meddela oss på den adress som anges. För adressuppgifter se fråga 5 – Hur kan du ta reda på vilka personuppgifter du har uppgett och kontrollera, ändra eller ta bort dessa?

Hur länge lagrar Nestlé personuppgifterna?

Nestlé kan lagra personuppgifter som du uppger på webbplatsen i databaser, exempelvis kunddatabasen för marknadsföring. Nestlé-koncernen lagrar endast uppgifterna så länge som det rimligtvis är nödvändigt med beaktande av vårt behov att besvara frågor, åtgärda problem, tillhandahålla bättre och nya tjänster och följa gällande lagstiftning. Det innebär att vi kan komma att lagra uppgifterna under skälig tid efter det att du slutar använda Nestlés tjänster eller slutar besöka den här webbplatsen, dock aldrig längre än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag. Därefter kommer uppgifterna att tas bort från alla datorer i Nestlé-koncernen.

Du kan när som helst begära att uppgifterna tas bort, se fråga 5 – Hur kan du ta reda på vilka personuppgifter du har uppgett och kontrollera, ändra eller ta bort dessa?

Hur ser Nestlé på att barn använder webbplatserna och kommunicerar via dessa?

Vi menar att det är ytterst viktigt att barns integritet skyddas när de använder Internet och ser därför gärna att målsmän tillbringar tid med dem framför datorn och diskuterar deras surfvanor med dem.

Vi samlar inte medvetet in personuppgifter från barn under 18 år annat än på några av våra webbplatser som riktar sig till barn. På dessa webbplatser samlar vi in personuppgifter i enlighet med gällande lagar och förordningar tillämpliga på barns integritetsrättigheter. När barnet ombeds att skicka in personuppgifter – och målsman har gett sitt tillstånd – ber vi endast om uppgifter som krävs för just det program som barnet registrerar sig för.

Webbplatser som riktar sig till barn:

Meddelande till minderåriga barn

Om du är under 18 rekommenderar vi att du pratar med din målsman (exempelvis mamma eller pappa), innan du skickar in personuppgifter till Nestlés webbplatser. Om det är något i det här avsnittet som du inte förstår bör du be din målsman att förklara.

Meddelande till föräldrar med minderåriga barn

Vi rekommenderar att ni med jämna mellanrum kontrollerar hur barnen använder sin e-post och andra onlinetjänster.

Tala om för barnen att de aldrig ska uppge några personuppgifter på nätet utan att först ha pratat med er.

Du kan när som helst kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade om barnen och be att dessa ändras eller tas bort. Du kan även be oss ta bort uppgifter om barnen genom att skicka e-postmeddelande till adressen som anges under kontaktuppgifter i fråga 5 – Hur kan du ta reda på vilka personuppgifter som du har uppgett och kontrollera, ändra eller ta bort dessa?

Länkar Nestlé till andra webbplatser från Tredje part och vad händer i så fall med mina personuppgifter om jag klickar på en länk?

Nestlé tillhandahåller länkar till andra webbplatser så att du kan ta del av intressant information som har med Nestlé att göra. Vi har ingen kontroll över dessa webbplatser och de omfattas inte heller av vår sekretesspolicy. Om du besöker någon av dessa webbplatser kan det hända att den ansvarige utgivaren samlar in personuppgifter. Läs först igenom den sekretesspolicy som gäller för dessa webbplatser innan du skickar in några personuppgifter.Nestlé anstränger sig för att välja ut webbplatser som har likvärdiga säkerhets- och skyddsnivåer när det gäller personuppgifter, men vi kan inte på något sätt hållas ansvariga för hur dessa webbplatser som tillhör Tredje part behandlar uppgifterna.

Vad händer med mina personuppgifter när jag skickar en Nestlé-webbsida till någon annan via e-post?

På vissa av våra sidor har du möjlighet att skicka en webbsideadress via e-post till någon annan. Vi måste då lagra din och/eller mottagarens e-postadress. Lagringen sker endast i syfte att skicka webbsidan till den mottagare som du har angett. E-postadresserna lagras inte och tas bort omedelbart efter att webbsidan har skickats.

Hur behandlas mina personuppgifter om jag deltar i en onlineenkät från Nestlé på den här webbplatsen?

Ibland ber vi våra besökare svara på enkätfrågor. Enkäterna handlar ofta om webbplatsens innehåll eller om våra produkter och produktserier. Vi kan be dig uppge ålder (en siffra eller ett intervall), kön och andra uppgifter som inte kan användas för att identifiera dig. Det kan hända att vi lägger till information som härrör från cookies i fälten, men inga uppgifter som kan användas för att identifiera dig kommer att användas. Personuppgifterna samkörs inte med några uppgifter som du har angett tidigare. Personuppgifter från omröstningar och enkäter används endast internt inom Nestlé, men det kan hända att data i aggregerad form (vilket innebär att det är omöjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare) vidarebefordras till andra.

Kan Nestlé ändra villkoren i sekretesspolicyn?

Det händer att Nestlé ändrar sekretesspolicyn och korrigerar fel i den. Läs gärna igenom sekretesspolicyn med jämna mellanrum för att se om den har ändrats och hur ändringarna påverkar dig.

Var kan jag få tag i mer juridisk information om Nestlés webbplatser och mina rättigheter och skyldigheter?

Nestlé har sitt säte i Schweiz och webbplatsen lyder därför under schweizisk lag. Mer utförlig information finns på sidan med juridiska villkor för Nestlés webbplats som du når genom att klicka på länken.

Vilken adress är tillgänglig för mig för att kontakta Nestlé om jag har andra frågor rörande mina personuppgifter?

Adressen är:
Nestlé Sverige AB
Att: Konsumentforum
Box 7173
250 07 Helsingborg.

Vilka termer har specifik juridisk betydelse i den här sekretesspolicyn (de anges med versaler; det enda undantaget är "personuppgifter" eftersom det begreppet används så ofta)?

Personuppgifter innebär alla uppgifter som har med dig att göra och som kan användas för att identifiera dig, antingen direkt eller indirekt. (På webbplatser handlar det vanligtvis om din e-postadress och eventuellt om ytterligare information).

Med "Tredje part" eller ”Tredjeparts” avses här ett företag som inte styrs av Nestlé SA via direkt eller indirekt ägande.

"Nestlé" och "Nestlé-koncernen" avser här Nestlé SA och dess dotterbolag (som Nestlé SA styr via direkt eller indirekt ägande).

VIKTIGT – Varför måste jag godta villkoren i sekretesspolicyn?

Nestlé är ett världsomspännande företag som samlar in och behandlar personuppgifter från dig.Vid insamling och behandling skickas uppgifterna över nationsgränser.

I den här lättillgängliga sekretesspolicyn finns all information du behöver känna till för att kunna fatta ett informerat beslut om huruvida du vill använda webbplatsen och lämna personuppgifter till Nestlé eller inte.

När du besöker den här webbplatsen och kommunicerar med oss på elektronisk väg godtar du således att indirekta personuppgifter (cookies samt anslutnings- och systeminformation) samlas in och behandlas på det sätt som anges i den här sekretesspolicyn. Genom att acceptera denna policy godtar du också att direkta personuppgifter behandlas i enlighet med vad som framgår i denna policy.

Om du har några frågor om den här sekretesspolicyn är du välkommen att kontakta Nestlé på den adress som anges i fråga 5 – Hur kan du ta reda på vilka personuppgifter du har uppgett och kontrollera, ändra eller ta bort dessa? Vi svarar gärna på dina frågor.

VEVEY, april 2006
Copyright © Société des Produits Nestlé SA 2005