Your Pet, Our Passion.

TÄVLINGSVILLKOR

1.    ARRANGÖR OCH ORGANISATÖR AV TÄVLINGEN

Nestlé Sverige AB, affärsenhet Nestlé Purina Petcare, reg.nr. 556578-0722, PO-box 7173, SE- 250 07 Helsingborg, Sverige, är arrangör och organisatör för tävlingen (“Organisatören”).


2.    VEM KAN VARA MED?

2.1.    Deltagare måste vara 18 år eller äldre för att delta. Bidrag från underåriga deltagare ogiltigförklaras och organisatören reserverar sig rätten att återkalla priset eller vägra deltagande utan någon kompensation.

2.2.    Deltagare måste vara bosatta i Sverige.

2.3.    Organisatörens anställda och deras närmaste familj samt personer med en yrkesmässig koppling till tävlingen får inte deltaga.


3.    HUR GÅR DET TILL?

3.1.    Tävlingen är öppen för tävlingsbidrag från 30.01.2023 fram till och inklusive 12.03.2023.

3.2.    För att vara med i tävlingen ska deltagaren registrera sig  på tävlingssidan (på purina.se/dentalife).

3.3.    Endast en post per person under hela tävlingsperioden tillåts. Om flera bidrag skickas in för eller på vägnar av en och samma person diskvalificeras alla bidrag från personen i fråga. Bidrag från agenter, tredje parter, organiserade grupper, eller automatiskt datorgenererade registreringar accepteras inte.

3.4.    Bidrag som är vulgära, stötande, oanständiga, ärekränkande, olämpliga för allmänheten eller som porträtterar eller uppmuntrar olagliga aktiviteter diskvalificeras automatiskt och tas bort.


4.    PRISER

4.1.    Det finns totalt 5 stora priser som är öppna för deltagare från Finland och Sverige. Huvudpriset i tävlingen är tre månaders Dentalife-tuggpinnar (1 pinne per dag = 93 tuggpinnar). 500 stycken produktprover bestående av 3 Dentalife-tuggpinnar kommer också att delas ut. Priset kommer att levereras till vinnaren på den adress som deltagaren uppgav vid registreringen.

4.2.    Vi förbehåller oss rätten till att använda materialet som blir producerat under fotograferingen på våra sociala medier och webbsidor. 

4.3.    Priset är det som beskrivs i dessa villkor och det finns inga kontanta eller andra alternativ, som priset kan bytas till. Vinnaren är skyldig att betala vinstskatt. Vi förbehåller oss rätten att ändra vinsten om det skulle uppstå några oförutsedde händelser. 

 


5.    VINNARE


5.1.    Vinnaren kommer att väljas ut slumpmässigt och tillkännages på kampanjsidan omedelbart efter att lyckohjulet har snurrat. Priset kommer att skickas till vinnaren på den adress som han eller hon uppger när han eller hon anmäler sig.

5.2.    Organisatörens alla beslut är slutgiltiga, bindande och inte öppna för diskussion eller överklagande.

5.3.    Genom att delta i tävlingen, samtycker du till denna publicering. Organisatören kontaktar vinnaren via e-post, som anges tillsammans med bidraget, men ansvarar inte för eventuell misslyckad kommunikation eller fel som uppstår, om vinnaren har angett felaktiga kontaktuppgifter.

5.4.    Om en potentiell vinnare av något skäl inte kan kontaktas, eller inte kan eller vill ta emot priset, kan en annan vinnare väljas av organisatören och erbjudas priset utan någon skyldighet mot den första potentiella vinnaren.


6.    PERSONUPPGIFTER

6.1.    Organisatören kan kräva att deltagare tillhandahåller personuppgifter som ett villkor för att skicka in ett bidrag eller att deltaga i tävlingen. Detta kan t.ex. inkludera: fullständigt namn, fullständig adress, land, e-postadress, telefonnummer, ålder (eller bekräftelse på att deltagaren är över 18 år). 
Nestlé Sverige AB samlar in och behandlar dina personuppgifter i samband med att du deltar i tävlingen om profesionell fotografering. Dina personuppgifter kommer inte att skickas vidare och du har rätt att få insyn i de insamlade uppgifterna, samt rätt att invända mot behandlingen av uppgifterna. Du kan också kräva att få felaktiga uppgifter rättade eller raderade. Det gör du genom att kontakta oss på konsumentkontakt@purina.nestle.com. 
6.2.    Personuppgifter som lämnas in i samband med tävlingen kommer endast att användas för att administrera och genomföra tävlingen och kommer att raderas när tävlingen är avslutad och priset utdelat. Deltagaren kan när som helst kontakta arrangören för att kontrollera, begära en ändring eller radering av deras personuppgifter.

6.3.    Arrangören kan överföra deltagarens personuppgifter till tredje part, men endast av de skäl som nämnts i villkoren ovan.

6.4.    Genom att delta i tävlingen samtycker deltagaren till att sina personuppgifter samlas in och hanteras i enlighet med dessa allmänna villkor.


7.    ALLMÄNT

7.1.    Om, av något skäl, någon del av denna tävling inte kan genomföras som planerat kan organisatören efter eget gottfinnande avbryta, avsluta, modifiera eller skjuta upp tävlingen, eller ogiltigförklara eventuella berörda bidrag (detta inkluderar, utan begränsning, skäl som infektion av datavirus, nätverksfel, buggar, sabotage, otillåtet ingripande, bedrägeri, tekniska fel eller andra orsaker utom organisatörens kontroll, som fördärvar eller påverkar tävlingens administration, säkerhet, rättvisa, integritet och korrekta genomförande).

7.2.    Organisatören reserverar sig rätten att klargöra fel som uppstår på grund av tryck och/eller publicering av dessa villkor eller annan kommunikation i samband med tävlingen.

7.3.    Genom att vara med i den här tävlingen samtycker deltagarna till att (i) följa dessa villkor, inklusive alla tillämpliga krav, och (ii) att följa organisatörens beslut, som är slutgiltigt och bindande i frågor som rör tävlingen. Om villkoren inte följs kan det leda till diskvalificering.

7.4.    Ingen garanti på priset lämnas av arrangören. 

7.5.    Organisatören är inte ansvarig för några eventuella förluster eller skador som drabbar en deltagare eller vinnare (inklusive men inte begränsat till indirekta skador eller följdskador), eller för någon personlig skada som uppstår som ett resultat av deltagandet i denna tävling eller att ta emot ett pris, förutom eventuella skyldigheter som inte kan uteslutas enligt lag.

7.6.    Genom att lämna ett bidrag ger deltagaren organisatören och dennas dotterbolag rätten att fritt, och utan någon rätt till ersättning till deltagaren, använda bidraget i marknadsföringskampanjer och för alla andra kommersiella ändamål under en obegränsad tid i Norden. Du kan närsomhelst återkalla ditt samtycke, genom att kontakta oss på konsumentkontakt@purina.nestle.com. Vinnaren behåller sitt pris, även om vinnaren återkallar sitt samtycke.