Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.
Your Pet, Our Passion.
Nathalie

Sustainability Manager @Purina

Nathalie
Hållbarhet

Hållbarhet

Läs mer >

Regenerativt jordbruk omfattar många olika betes- och jordbruksmetoder som syftar till återställning och hållbar skötsel av jordhälsan, genom att binda organiskt kol i marken. Det ger flera fördelar såsom att bygga upp jordens bördighet på nytt (med hjälp av organiskt material), återställa jordens biodiversitet, binda kol från atmosfären i jorden (kolbindning), förebyggande av erosion och förbättrad vattentillgänglighet. Det minskar också beroendet av konstgödning genom att bygga upp kvävecyklerna på nytt för att göra jorden bördig (t.ex. genom att inkludera baljväxter som rotationsgrödor och genom att använda naturgödsel).

 

Regenerativt jordbruk består av markvårdande odling som inkluderar tre huvudmetoder:

Maximal jordtäckning
När jorden är täckt av växter skyddas den från erosion. När de förmultnar ger de näringsämnen till de mikroorganismer och maskar som lever under ytan och utför en mycket viktig uppgift: de ger jorden struktur utan att maskiner behöver användas.

Minimum av jordbearbetning och markstörningar
Jordbearbetning efter varje skörd vänder jorden upp och ned, dödar livet i jorden (svamp, bakterier, maskar…) och frigör koldioxid till atmosfären. Genom att minska jordbearbetningen stannar kolet kvar i jorden och både biodiversiteten och vattenreserverna skonas, vilket gör detta arbetssätt mer miljövänligt.

Diversifiering och växelbruk
Växelbruk bidrar till att bygga upp uthållighet i systemet genom att minimera sjukdomar och minska behovet av extra gödningsmedel, eftersom olika växter använder och lämnar tillbaka olika näringsämnen.

Det finns många fördelar med regenerativt jordbruk: Jorderosion förebyggs, vattenkvaliteten och vattentillgängligheten förbättras, biodiversiteten återställs och GHG-minskningen/bindningen av koldioxid bidrar till förebyggande av och anpassning till den globala uppvärmningen, med mera.

På Purina har vi flera pilotprojekt, både sådana som pågår och sådana som är under utveckling, i Europa med målet att utbilda och stödja jordbrukare på fältet i att implementera ett regenerativt jordbruk och att förstå de långsiktiga fördelarna för deras gård. Ett annat mål för dessa program är att kvantifiera hur mycket kol som faktiskt både kan undvikas och bindas i jorden genom att tillämpa dessa metoder såväl som att förstå vad som krävs för att säkerställa att denna modell är attraktiv så att jordbrukare övergår till denna regenerativa metod. Vi undersöker aktivt andra sätt att skala upp våra pilotinitiativ vid de platser där vi köper större delen av våra ingredienser.

Läs nu om vad vi gör för att minska vattenförbrukningen på Purina.