Your Pet, Our Passion.
undervattens värld

Främja regeneration av ekosystem i jord och hav.

Vi arbetar för att hjälpa till att stödja regeneration av land och hav.

Hero banner ocean restoration
Purina Ocean Restoration Program
Purina lanserar sitt första program för marin restaurering med målet att återställa 1 500 hektar marina habitat fram till 2030

Våra mål för 2030

Klimat och natur 2030:

Vi måste ta itu med vår påverkan på hela ekosystemet och vårt fokus ligger därför inledningsvis på de områden som vi har möjlighet att påverka. Till exempel vilka marker vi brukar, vilka gödningsmedel vi använder, hur vi bidrar till att återställa jord och hav för att fånga kol samt bådas biologiska mångfald. Vårt åtagande inkluderar följande mål för 2030:

 • Minska våra koldioxidutsläpp med 50 %.
 • Vi strävar efter att reducera överflödigt kväve och fosfor från gödningsmedel i vår leveranskedja *TBC.
 • Vi strävar efter att begränsa landanvändning såväl som att förbättra jordkvaliteten genom regenerativa lantbruksmetoder.
 • Vi strävar efter att bidra med våra åtgärder till att stoppa naturförstöringen och börja vända denna trend innan 2030.
 • Vi ska hantera bifångster av fisk med våra globala partner, till exempel Sustainable Fisheries Partnership (SFP), och ska samarbeta med och stödja. fiskeförbättringsprojekt (FIP) relaterade till fiskarter i våra produkter.
 • Vi ska initiera projekt för att återställa tång och sjögräs, för att hjälpa oss att fånga mer kol och främja den biologiska mångfalden.

Så har planetens gränser inspirerat vårt åtagande

Med våra nya Purina-åtaganden har vi nu breddat omfattningen och ställt upp nya mål. Vägledda av ramverket för planetens gränser (Stockholm Resilience Centre) har vi sett på de områden som vår verksamhet påverkar mest och har etablerat mål för sex av de nio gränserna. Eftersom gränserna är sammankopplade syftar våra åtgärder på att positivt påverka planetens hälsa holistiskt för att i slutändan bidra till regenerationen av vår planet.

Vårt åtagande

Klimatförändringar och biologisk mångfald är de viktigaste miljömässiga utmaningarna i vår tid. 
Livsmedelssystem bidrar till 80 % av global avskogning och står för 29 % av växthusgasutsläppen (GHG).  
De är också den enskilt största orsaken till förlust av biologisk mångfald.

Vi har detta decennium på oss att halvera våra globala kolutsläpp och stoppa naturförstöringen.
Med detta i åtanke är vår plan att:

 • Implementera regenerativa lantbruksmetoder för våra viktigaste ingredienser för att hjälpa till att förbättra jordhälsan och bidra till att reducera kolutsläppen till nettonollutsläpp.
 • Sträva efter att begränsa vår landanvändning och reducera överflödigt kväve och fosfor från gödningsmedel i vår leveranskedja.
 • Främja biologisk mångfald för land och hav genom att integrera dessa åtgärder i vår leveranskedja.
 • Initiera projekt för att återställa tång och sjögräs, för att hjälpa oss att fånga mer kol och främja den biologiska mångfalden.
 • Pilottesta sjögräs som biostimulanter i åkerjord och stödja forskning för att förstå dess övergripande regenerationsegenskaper.

Regeneration i ett nötskal

Regenerativa metoder handlar i slutänden om att skydda våra hav och land mot ytterligare skada och möjliggöra återställandet av deras hälsa. 
Både land och hav ingår i samma ekosystem, så vi kan inte se på den ena utan att förstå effekten på den andra. 
En bra illustration på kopplingen dem emellan är exempelvis tång.

Regenerativt lantbruk fokuserar på att förbättra jordens hälsa och bördighet och har flera fördelar. Dessa fördelar inkluderar avlägsnande av CO2 (koldioxid) ur atmosfären och lagra det som kol i jord. På samma sätt kan havsregeneration hjälpa till att avlägsna överflödig koldioxid och andra förorenande ämnen (till exempel utsläpp från gödningsmedel) genom att fånga utsläpp i tång och lagra dem i havsbotten. Tångextrakt kan även användas på andra ställen som en kolsnål ersättning och ersätta de befintliga produkter och material som används, bland annat syntetiska gödningsmedel.

Regenerativa metoder har en häpnadsväckande potential att avskilja koldioxid i jord och hav. Vi arbetar för att bidra till att främja regenerationen av båda. 

Purina-hållbarhetsexper

Tillsammans med Nestlé strävar vi efter att göra skillnad

På samma sätt som vi strävar efter att förbättra livet för hundar och katter och deras ägare, engagerar sig vårt moderbolag Nestlé i att förbättra livskvaliteten och bidra till en hälsosammare framtid för individer och familjer, våra åtaganden och vår miljö.

Läs mer om Nestlé i samhället.

Vårt arbete med LENs UK

Tillsammans med Nestlé UK, Nestlé Cereal Partners UK och Anglian Water har Purina UK investerat i ett landskapsinitiativ tvärs över regionen: Landscape Enterprise Network (LENs). LENs är en oberoende mekanism genom vilken verksamheter med ett gemensamt intresse i att skydda miljön kan arbeta tillsammans. Lantbrukarna som är involverade får finansiering för att implementera åtgärder för att använda regenerativa metoder i lantbruket.

Detta första projekt kommer att påverka 4 335 hektar land i östra England. Åtgärderna som finansieras av avtalet inkluderar: mellangrödor, som skyddar vattenkvaliteten och gör att jorden är mindre utsatt för erosion. Reducerade odlingar för att främja jordhälsa och minska utsläppen av koldioxid ut i atmosfären. Växelbruk för att minska mängden skadedjur, förbättra jordens struktur och möjliggöra en minskad avhängighet av syntetiska gödningsmedel. Plantering av häckar för att skapa en biotop för biologisk mångfald, fånga kol och ge en rad olika fördelar för jordhälsan.

Dessa naturbaserade lösningar är avgörande för regenerativt lantbruk. Med andra ord kan livsmedel såväl som hund- och kattfoder produceras med mindre påverkan på miljön. Dessutom kan det bidra till att regenerera landskapen som vi förlitar oss på för våra livsmedel och som platser att leva i och njuta av.

En man och en hund springer på stranden
Våra åtaganden
Vår påverkan
Vårt åtagande är att göra mer som har betydelse för hundar och katter, för människorna som älskar dem och för vår jord. Därför strävar vi efter att uppnå våra sex Purina-åtaganden.